25-05-2023 – Van ziekteverzuim naar WIA

by benancy

Van ziekteverzuim naar WIA.

Als het contract van een werknemer afloopt tijdens ziekte is de werkgever nog steeds aansprakelijk voor het re-integratietraject. Ook als de werknemer binnen 28 dagen na het einde van het contract ziek wordt en deze werknemer nog geen nieuwe werkgever heeft is de ex-werkgever aansprakelijk voor het re-integratietraject. De kosten van de uitkeringen aan deze ex-werknemers worden via de premie aan de ex-werkgever doorberekend. Aan te bevelen is om bij het uitdienst gaan van een werknemer, deze werknemer te verplichten d.m.v. een contract zich aan de re-integratie verplichtingen te houden, want het UWV staat er niet om bekend om een spoedig herstel te bevorderen.

In het 1e jaar ontvangt de volledig zieke werknemer minimaal 70 % van het laatstgenoten salaris.
Dit is minimaal het wettelijk minimum loon.
(In veel CAO’s wordt echter 100 % voorgeschreven)

De werkgever dient de werknemer zo snel mogelijk ziek te melden bij de Arbodienst en evt. ziekteverzuimverzekering.

Dagen van ziekteperioden die elkaar opvolgen met een onderbreking van minder dan 4 weken, waarin iemand niet ziek is, worden bij elkaar opgeteld om te kunnen vaststellen wanneer een 42 weeksmelding uiterlijk dient plaats te vinden.
De dagen van de tussenliggende perioden waarop iemand niet ziek was, worden niet meegeteld.
Voor werknemers, die langer dan 4 weken ziek zijn, moet u een zogenoemd re-integratiedossier bijhouden.
Daarin wordt vastgelegd wat met de ziekte van de werknemer heeft te maken zoals contacten met de werknemer etc.

Binnen 6 weken dient de Arbodienst of evt. bedrijfsarts een probleemanalyse te maken. Ook dient u alle afspraken die er gemaakt worden vast te leggen in het re-integratieverslag.

In week 8 dient de werknemer en werkgever een plan van aanpak te maken.

Iedere zes weken moet de werkgever de voortgang met de werknemer bespreken.

Na 42 weken ziekte hoeft u de zieke werknemer pas bij het UWV te melden.

Daarna stuurt het UWV een brief aan de werknemer waarin deze verder door het UWV wordt ingelicht.

U als werkgever blijft verantwoordelijk voor de werknemer.

Bij 1 jaar ziekte bent u verplicht om samen met de werknemer de stappen te evalueren, welke u in het eerste ziektejaar heeft genomen om de re-integratie te bevorderen.
Als het tot een aanvraag WIA komt, zal het UWV namelijk bekijken of u voldoende hebt gedaan om de werknemer te laten re-integreren.

Als de werknemer niet herstelt, kan de werknemer na 1 jaar en 6 maanden een WIA uitkering aan vragen.
Dit dient uiterlijk binnen 1 jaar en 8,5 maanden aangevraagd te worden.

In week 91 geeft u in de Eindevaluatie aan wat de stand van zaken is van de re-integratie.

In het 2e jaar ontvangt de volledig zieke werknemer wettelijk 70 % van het laatstgenoten salaris.

In het 3e jaar zal de werknemer een uitkering afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage ontvangen.

Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 0 tot 35% ontvangt de werknemer geen uitkering.
De werkgever dient voor adequaat inkomen te zorgen en de werknemer in dienst te houden.
Als dit niet lukt, kan de werkgever ook proberen de werknemer elders aan werk te helpen.
In het uiterste geval is het mogelijk een ontslagprocedure te starten.
In dat geval kan de werknemer dan een WW uitkering ontvangen.

Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 35 tot 80 % ontvangt de werknemer een uitkering ingevolge de WGA.
Er wordt een loongerelateerde uitkering verstrekt: Verschil tussen laatste loon en huidig loon x 70 %.
Per 1 januari 2008 is dit percentage 75 % voor de eerste 2 maanden.

Er geldt een periode van 3 maanden tot 24 maanden jaar afhankelijk van het arbeidsverleden.

Daarna volgt een vervolguitkering van maximaal 50,75 % van het minimumloon afhankelijk van de verdiencapaciteit. Deze uitkering loopt maximaal tot de AOW leeftijd.

Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80 tot 100 % ontvangt de werknemer een uitkering ingevolge de IVA.
Deze uitkering is voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten.
De uitkering is 75 % van het laatst genoten salaris tot de AOW leeftijd.

De werknemer kan tevens bij de pensioenverzekeraar verzoeken de pensioenopbouw voort te zetten.